Courses / Kursy

Polish courses are addressed to foreigners who want to learn this language and to Polish children who live abroad and have a limited contact with the Polish language.

My classes are customized and the material fully meets a student’s needs. I run classes online (Skype, WebEx, Google Hangout) based on a presentation prepared for a particular person.

Kursy z języka polskiego są skierowane do obcokrajowców, którzy chcą się tego języka uczyć oraz do polskich dzieci przebywających za granicą i mających ograniczony kontakt z językiem polskim.

Zajęcia są bardzo zindywidualizowane, a materiał w pełni odzwierciedla potrzeby kursanta. Lekcje odbywają się online (Skype, WebEx, Google Hangout) na podstawie prezentacji przygotowanej dla konkretnej osoby.

Methods / Metody

During my classes I apply the communicative method, which covers elements of various techniques. Thanks to the variety of tasks, the effectiveness of teaching increases and I am able to focus the attention of each student, regardless of their abilities, perception and learning style. Such classes are also more interesting. I prepare a Power Point presentation for each lesson. Based on this presentation, sharing my screen with a student, I conduct classes. And after they finish, I send the material, which is a great compendium for revision.

W czasie zajęć stosuję metodę komunikacyjną, która zawiera elementy różnych technik. Dzięki zastosowaniu różnorodnych zadań, skuteczność nauczania wzrasta – jestem  w stanie dotrzeć do każdego kursanta bez względu na jego predyspozycje, możliwości percepcji, styl uczenia się. Dodatkowo takie zajęcia są ciekawsze. Do każdej lekcji przygotowuję osobną prezentację w programie Power Point. Na jej podstawie, udostępniając ekran kursantowi, prowadzę zajęcia, a po ich zakończeniu wysyłam materiał, który jest doskonałym kompendium wiedzy przydatnym do powtórek.

Duration and Prices of Lessons / Czas trwania lekcji i cennik

My lessons usually last 60 minutes, but in case of children, they can be shorter. It sometimes happens that I meet my student for 15 minutes because they want to work on something very important but not time-consuming, or we make our meeting longer because we feel like working more. That’s why the price for a minute is the basis for billing.

Lekcje trwają najczęściej 60 minut, ale w przypadku dzieci  mogą być krótsze. Bywa jednak tak, że spotykam się z kursantem na 15 minut, bo ma coś ważnego, ale niezbyt czasochłonnego do przepracowania lub przedłużamy spotkanie, bo tak nam akurat pasuje. W związku z tym podstawową jednostką rozliczeń jest cena za minutę spotkania:

Polish for Special Purposes (including business and finance) / Kursy biznesowe i inne specjalistyczne General Polish / Kursy języka ogólnego
PLN 1.50 per minute / za minutę PLN 1.20 per minute / za minutę

How to Pay for Classes / Formy płatności za zajęcia

You can make payments by:

– a wire transfer in my company account:

Linguistic Atelier Barbara Jasińska

74 1020 1127 0000 1902 0201 0981 (PKO BP);

– PayPal.

I especially encourage you to use PayPal. You can find out more about this system here.

Płatności mogą Państwo dokonać:

– przelewem na konto firmowe:

Linguistic Atelier Barbara Jasińska

74 1020 1127 0000 1902 0201 0981    (PKO BP);

– za pośrednictwem PayPal.

Szczególnie zachęcam Państwa do korzystania z systemu płatności PayPal. Więcej o tym systemie dowiedzą się Państwo klikając tutaj.

Cancelling Classes / Odwołanie zajęć

You can cancel your classes even in the last moment without consequence.

Zajęcia mogą być przez Państwa odwołane bez konsekwencji nawet w ostatniej chwili.